Can Perera Aiguafreda

Vallès Oriental
C. del Pont, 8

Coordenades:

41.76747
2.25077
437725
4624230
08014-43
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Legal
PGOU 1980
Fàcil
Residencial
Privada
7845318DG3274N0001KS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Perera és un casal del segle XVIII construït segons la tipologia clàssica de tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla de pedra carejada, excepte les dues arrebossades de la planta baixa. L'eix central està format per un portal d'arc pla adovellat i un finestral d'arc pla de pedra carejada, aquest darrer amb l'intradós motllurat i la llinda inscrita amb l'any "1731" i l'anagrama de Crist intercalat. Els tres finestrals del pis tenen sortida a balcons de baranes forjades i els dels eixos laterals presenten llindes de pedra incorporades amb posterioritat. Les golfes s'obren amb dues finestres d'arc pla de pedra carejada. A la façana posterior s'hi conserva una llinda datada de "1699". El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. L'acabat exterior és arrebossat.

L'origen del nom Perera el trobem en un descendent del mas Perera de Tagamanent, que va venir a Aiguafreda i que va acabar establint-se en aquesta casa. Després de la Guerra Civil s'hi va habilitar una fusteria, amb una nau situada al pati posterior.