Can Maleno Aiguafreda

Vallès Oriental
C. de la Móra, 5

Coordenades:

41.78596
2.28495
440583
4626259
08014-202
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Legal
PGOU 1980
Fàcil
Residencial
Privada
7845015DG3274N0001WS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Maleno és una casa del segle XVII construïda al carrer de la Móra. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i una sola crugia. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la planta baixa s'obre amb dues portes de factura moderna, una d'elles de notables dimensions. Al pis s'hi conserva una finestra d'arc pla de factura moderna amb incisió conopial i l'intradós motllurat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.

Segons un testimoni gràfic de la primera meitat del segle XX, el portal original era d'arc escarser de pedra carejada.