Can Bartomeu Balenyà

Osona
C. Major, 120

Coordenades:

41.81887
2.23517
436479
4629949
08017-32
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
NNSS 2000
Fàcil
Residencial
Privada
6601033DG3360S0001XX
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Bartomeu és una casa del segle XVIII construïda al principi del carrer Major. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada. El portal té la llinda inscrita: "JAUME PRAT 1789 FET" i una creu intercalada, sobre el qual hi ha un balcó de baranes forjades. Un dels finestrals de la planta baixa s'ha ampliat i s'ha emmarcat amb pedra moderna. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb motius florals esgrafiats als nivells superiors que van ser incorporats en la darrera restauració. A banda i banda del finestral del pis també hi ha esgrafiat: "BARTOMEU 1789". El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.