Cal Xico
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  carrer Nou núm. 37 - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  nucli urbà

  Coordenades:

  41.98374
  2.17028
  431267
  4648304
  Número de fitxa
  08199-32
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Es va iniciar la seva rehabilitació fa uns 3 anys però, per qüestions diverses, l'obra està aturada.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 015A09001
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta + 1 planta sota teulada. Coberta a doble vessant (est-oest); és nova, es va fer l'any 2000. La casa és de planta quadrada, amb un cos afegit a migdia, a l'oest de la porta principal. Els murs són de pedra irregular, en alguns casos desbastada, lligat amb fang; posteriorment es va arrebossar (pràcticament ja no en queda res); les cantonades estan diferenciades amb pedres regulars de mida més grossa. La planta sota coberta ha estat totalment modificada: es va aixecar l'alçada de la teulada i, la represa, es va fer amb totxana, amb una gran obertura a migdia construïda sense mantenir les formes de l'arquitectura tradicional; a la primera planta del cos afegit a la façana n'hi ha una altra de similar, també de totxana. - Façana principal. Porta adovellada a la planta baixa , amb arc de mig punt i una finestra amb els elements de pedra. A la primera planta hi ha 2 finestres amb els elements de pedra i ampit motllurat. A la llinda de la finestra del costat est de la façana hi ha un dibuix incís del qual se'n desconeix el significat. A la llinda de la finestra situada damunt la porta hi ha la inscripció "1812 Francisco Capdevila". La finestra que hi hauria d'haver al costat oest de la façana es va desmuntar en el moment de construir el cos afegit; l'ampit es va aprofitar i es va col·locar en una finestra de la façana est d'aquest cos (els brancals d'aquesta nova finestra, no estan diferenciats de la resta del parament i, la llinda, és de fusta; és possible que, en un primer moment, la finestra original es reconvertís en una porta i, per tant, s'haurien conservat els brancals i la llinda). - Façana sud. Oberturta a la primera planta amb brancals de maó massís i llinda de fusta; aquesta obertura va quedar anul·lada quan es va fer recréixer el nivell del carrer en el moment de la seva urbanització. - Façana oest. Molt modificada. Obertures noves. Cossos afegits a la planta baixa, construïts amb pedra i totxana. - Façana nord. Es desconeix. Està adossada a l'edifici contigu. - Cos afegit a la façana sud. Planta quadrada. Estructura de pedra similar a la de l'edifici principal. Planta baixa + 1 planta (represa amb totxana). Porta a la façana est amb els brancals sense diferenciar i llinda de fusta.

  Els veïns de l'immoble van comentar que la casa també és coneguda amb els noms de "cal Silet" i "ca l'Andreu".

  Podria correspondre al grup d'edificis construït durant el segle XIX que van configurar un eix urbà a l'oest de l'església parroquial. No es conserva documentació escrita.