Cal Pullina Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 5
Al camí que s'obre uns 175 m direcció NO al camí Ral de la Llacuna des del Km 3,4 de la BV-2151
328

Coordenades:

41.41222
1.64008
386343
4585411
08085-247
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
1937
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001717100CF88F
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos. El carener discorre de forma paral·lela a la façana principal, que s'obre a migdia. Compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures d'aquesta façana s'articulen en base a tres eixos verticals i són totes allindades. El seu perímetre està resseguit per un relleu fet en morter que sobre les finestres acaba en forma de frontó i sobre la porta d'accés en forma de semicercle. Sobre la planta pis se situa una cornisa amb maons disposats de tal forma que imiten uns hipotètics caps de biga. Per sobre la cornisa hi ha un coronament horitzontal trencat només per tres realçats situats en els seus extrems i al centre, de forma quadrangular.
Tot i la senzillesa dels materials emprats, els petits detalls ornamentals descrits doten aquest edifici d'una personalitat que el fa destacar per sobre d'altres edificis contemporanis a ell del municipi.
Segons els propietaris, l'edifici fou construït l'any 1937.