Cal Paleta Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Avellà, 53
A l'alçada del Km 4,3 de la carretera BP-2126
508

Coordenades:

41.441
1.60567
383518
4588652
08085-352
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A00200015
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre cap a llevant (E/SE). L'edifici s'organitza en tres plantes:planta baixa, planta primera i planta segona. Les obertures de la façana s'organitzen simètricament a l'entorn de tres eixos verticals, essent totes allindades a excepció de l'accés a l'edifici, que compta amb un arc carpanell molt rebaixat. Tots els contorns de les obertures estan desdoblats per un gruix de morter. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro amb barres rectes que adopten forma de voluta als extrems. A la part inferior, la combinació de formes corbes i barres rectes dibuixa una composició geomètrica senzilla. Les finestres de la planta baixa tenen reixes que segueixen el mateix estil que el descrit per a la barana de la primera planta. Per sobre la segona planta ja hi trobem el capcer, dotat de formes corbes d'aire noucentista. A la part més elevada d'aquest capcer hi ha un rellotge de sol que tractem separadament.
Les característiques físiques i constructives de l'edifici fan que el situem cronològicament de principis del segle XX.
La divisió entre els diversos nivells de la façana està remarcada per franges horitzontals pintades entre cadascun dels tres nivells.