CAL MANUEL Copons

Anoia
Carrer de la Roquera, 3, 08289
Al nord del nucli urbà, al barri de la Roquera
457m
08071-46
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1793
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6309602CG7160N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada al carrer de la Roquera. Presenta un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats i la llinda plana monolítica amb la següent inscripció: "AVE MARIA PURISI / MA SENS PECADO / (.) PUJOL MES= / TRE DE CASES AFET / (.) OBRALO". La llegenda està emmarcada amb la paraula ANY i la data 1793.
Al pis hi ha dues finestres rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits de pedra motllurats. Les obertures del pis superior són rectangulars i han estat completament reformades, amb un recreixement de la coberta inclós. La façana deixa l'aparell de l'obra vist, format per pedres desbastades de mida gran, disposades en filades regulars.

Tenim notícia que el carrer de la Roquera va néixer al nord del nucli urbà a finals de la dècada del 1780 i que les terres eren propietat de Josep Carbonell i Cases. L'any 1790, Aleix Brunet adquirí "un pati o sitial de casa de 40 pams (8 m) de façana per 60 (12 m) de fondària" (Muset 2006: 30-31). És força probable que aquest establiment faci referència a la casa que ens ocupa.
El renom amb el que es coneix la construcció fa referència a l'actual propietari de la casa.

MUÑOZ, Natàlia (2006). "Renoms de Copons: carrer de la Roquera". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 22, p. 19.
MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 30-31.