Cal Jepet Moreno Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Avellà, 18
A l'alçada del Km 5,3 de la carretera BP-2126
525

Coordenades:

41.44551
1.61425
384243
4589141
08085-349
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A00200032
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia. L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures de la façana principal és simètrica, a l'entorn de tres eixos verticals. Totes són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser de maó. L'obertura central de la planta pis és un balcó amb barana de ferro de barres simples. Totes les obertures tenen el contorn ressaltat amb un regruix de morter. A l'edifici original se li adossen pels extrems de llevant i de ponent sengles annexos que, en el cas del de llevant, conservant la tipologia constructiva del cos original.
Les característiques físiques de l'immoble evoquen una cronologia de construcció que situem entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.