Cal Cinto
Monistrol de Calders

  Moianès
  c/ Xic, 1; edifici situat a l'extrem del carrer Xic fent cantonada amb el carrer Torrent.
  447

  Coordenades:

  41.76038
  2.0153
  418144
  4623641
  Número de fitxa
  08128-82
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8338719DG1283N
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Edifici d'habitatges construït entre mitgeres i organitzat en alçat en planta baixa, dos pisos i coberta de teules a dues vessants amb el carener orientat en paral·lel al carrer Xic. En planta s'organitza amb dues façanes afrontades als carrers Xic i Torrent, configurant una unió aixamfranada. El tractament textural de la superfície de les façanes és diferent segons la situació; així, els murs que afronten al carrer Torrent i fins a la línia de forjat de la primera planta, presenten un paredat comú amb carreus de pedra irregulars que s'estenen fins el xamfrà i part de la superfície dels baixos de la façana del carrer Xic on formen una zona de sòcol alt. La resta de la façana del carrer Torrent, és a dir, la superfície de la segona planta fins el coronament de la façana, presenta uns murs realitzats amb obra vista de maó massís. Per contra, la façana del carrer Xic presenta una superfície de paraments revestida per un arrebossat simple des de la zona de sòcol fins al ràfec de la coberta. Un altre element destacable és el coronament de la façana del carrer Torrent que segueix els paràmetres formals d'una concepció barroca, amb una zona de capcer rematada per una cornisa que combina línies corbes i rectes. També destaca una balconada a nivell de la primera planta que s'estén per les dues façanes inclòs el xamfrà i que atorguen a l'edifici un caràcter monumental. La llosa del la balconada és d'obra amb el reforç de mènsules de ferro simples; també és de ferro de la barana, realitzada amb perfils helicoïdals i passamà senzill. Pel quer fa a les obertures, aquestes tenen un tractament diferent segons la seva situació; així, a la façana del carrer Torrent i a nivell de planta baixa es disposen tres obertures amb emmarcaments d'obra vista, amb llinda d'arc de mig punt rebaixat, emmarcaments que destaquen dels murs de pedra. A la primera planta i encarats a la balconada se situen tres finestres amb emmarcaments d'obra vista i llindes en forma d'arc escarser realitzades amb diverses filades de maó de pla. A la segona planta les obertures (tres finestres) són molt senzilles, amb uns emmarcaments simples a base d'elements de pedra artificial. El coronament de la façana està realitzat a base d'obra vista de maó de pla que sobresurt lleugerament de la línia de façana i segueix les corbes corresponents. Les obertures de la façana del carrer Xic segueixen uns paràmetres idèntics, és a dir, emmarcaments d'obra vista que sobresurten del revestiment de la façana, llevat de les formes rectes de les llindes de les finestres de la primera planta. El caràcter monumental del conjunt resta palès en el tractament textural diferenciat de les dues façanes.

  L'ocupació de les parcel·les del carrer Xic es documenta del segle XVIII en endavant, tot i que aquest edifici podria tractar-se d'una construcció d'inicis del segle XX, les característiques arquitectòniques observades fan pensar que podria tenir una primera fase més anterior (potser del segle XIX) i una reforma i remunta posterior de les primeres dècades del segle XX. Caldria però contrastar documentalment aquesta hipòtesis. És interessant la solució arquitectònica del darrer nivell de la façana principal, la que afronta al carrer Torrent, la qual compta amb un darrer nivell obrat únicament amb mur de maó massís vist i clou la façana un coronament geomètric simple però que atorga interès a l'edifici.

  -ERILL I PINYOT, G.; GUAL I PURTÍ, J.; MANENT I ORISTRELL, Ll. (2006): Monistrol de Calders. El poble dels pagesos enginyers. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -PERARNAU I LLORENS, J.; PIÑERO I SUBIRANA, J. (1993): Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -GUAL I PURTÍ, J. (2010): Monistrol de Calders, del calaix, una imatge i una història. Ajuntament de Monistrol de Calders i Zenobita edicions.