Ca n'Estruc Montmajor

Berguedà
Sorba
A prop de l'església de Santa Maria de Sorba

Coordenades:

41.96767
1.66889
389704
4647044
08132-50
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
IPAC nº 3506, any 1986
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00036
Cortés Elía, Mª del Agua

Ca l'Estruc es troba molt a prop de l'església de Santa Maria de Sorba. La seva estructura correspón a l'esquema més tradicional dels que van ser classificats per Danès (1933) i que correspón a les cases construïdes al segle XVII: planta rectangular amb esquema basilical, carener paral·lel a la façana principal que està orientada a migdia i coberta a dues vessants. De planta baixa, dos pisos i golfes. A la façana es poden observar dues fases constructives: una més antiga al costat esquerre i en la que destaca un parament fet amb blocs de pedra més grossos que la resta i en el que s'obre una espitllera; la casa va crèixer cap al costat dret, obrint una nova porta d'arc rebaixat que actua com a eix de simetria, ja que els balcons estan disposats a sobra d'aquesta porta i a cada costat. La llinda del balcó central porta la inscripció: JOSE PARERA I CASAS 1887. Destaca una eixida tapada al costat esquerre formada per dos arcs de mig punt. La casa té una capella familiar integrada dins el cos de la casa que a l'exterior queda palesa per les obertures d'una finestra geminada de petits arcs apuntats de tradició renaixentista, situada al segon pis. A l'interior, la casa està dividida en cinc crugies perpendiculars a la façana i que a la planta baixa estan cobertes amb volta de canó. La central és més ample que les quatre laterals que es reparteixen dues a cada banda. S'accedeix a la sala a traves d'una escala de pedra ampla. La sala destaca per les grans proporcions, tan de longitud i amplada com d'alçada del sostre. A ella s'obren les habitacions i trobem varies llindes amb dates e incripcions (ATONIA STRUCH 1707; TAREZA ASTRUCH), així com una petita capella encastada a la paret i el rellotge. La banda esquerra de la sala és coberta amb volta de canó al primer pis, fet poc freqüent en aquest tipus de cases i degut possiblement a que es tracta de la part més antiga de la casa. Davant la casa i formant angle amb aquesta, trobem a cada costat la pallisa i les corts, quedant tot el conjunt tancat per un baluard i un mur construits al segle XVIII; s'accedeix a través d'una porta de ferro entre dos pilars. L'era queda davant d'aquesta entrada i davant d'ella s'aixeca una altre cort i el femer cobert amb volta de canó, tot obra de finals del segle XIX.

Els propietaris conserven un important fons documental de la casa des del segle XVI que es documenta a part.

Ca N'Estruch va ser construida durant la segona meitat del segle XVII sobre una altra casa anterior, possiblement del segle XIV. La casa ha estat fruit de diferents obres de remodelació i ampliació realitzades pels diferents hereus. Al 1720 una pubilla, Magdalena Estruch, es va casar amb Josep Parera. Aquest fet va fer modificar el cognom que a partir d'aquest moment serà Parera, i que encara es conserva actualment. En aquesta època es fan obres de remodelació a l'interior de la casa. La masia surt esmentada a la consueta de 1757 feta pel rector de Sorba, mossen Miquel Miralles, com a pagadora dels delmes i primicies que corresponien a l'església de Santa Maria de Sorba. Al 1887 Josep Parera i Casas es va casar amb Dolors Rosas de can Riera de Sagàs, pubilla que va venir amb molts diners que va invertir en la casa i va fer més obres de reforma a l'interior, a la façana i va construir la major part dels estables i pallises del voltant. Era una de les cases més importants de Sorba i tenia moltes propietats fonamentalment en terres, a més del Molí de Sorba.

DANÉS, J. (1933). "Gènesi de l'estructura arquitectònica de la masia catalana". Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.