Barraca del Sot del Purgatori Campins

Vallès Oriental
Parc Natural del Montseny

Coordenades:

41.73443
2.4677
455733
4620428
08039-99
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1926
Bo
Legal
BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
Fàcil
Sense ús
Privada
08038A001090100000MI
Marta Lloret Blackburn

Barraca de reduïdes dimensions que es troba adossada en un marge, construïda aprofitant el desnivell del terreny. És de planta rectangular i presenta una única obertura en forma de porta, d'arc pla arrebossat, amb la inscripció a la llinda de l'any "1926" i l'escaire i el cartabó masònics. La coberta és plana, feta de rajols. L'aparell dels murs és de pedra lligada amb morter, amb pedres escairades de majors dimensions a les cantonades. Els murs estan revestits amb argamassa.

Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny.