Arxiu parroquial de Sant Martí de Merlès Santa Maria de Merlès

Berguedà
Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

Coordenades:

42.00095
1.97836
415391
4650386
08255-226
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVII-XIX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

L'arxiu Parroquial de Sant Martí de Merlès es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu parroquial de Sant Martí de Merlès conté la documentació generada pel funcionament propi d'una parròquia a nivell d'administració i de l'activitat notarial i consta de 4 sèries amb 5 unitats documentals, en suport de paper i foli amb lligall, amb una cronologia que va de l'any 1624 al 1884, tot i que hi ha rectorologis que reculen fins a la data de 1596. Les sèries documentals de l'arxiu Parroquial de Sant Martí de Merlès són les següents: - Sèrie. 2.70.58. Visites pastorals. 1 UD. 1686-1884. "Llibre de visita de Sant Martí de Merlès des de 1686 â 1884" - Sèrie: 2.70.59. Consueta.2UD. 1648-1878. 2.70.59. Consueta "Consueta de las obligations del rector de Sant Martí de Marlès en la servitut tant de la Iglésia parrochial de dit Sant Martí com també de sa suffraganea Sant Pau de Pinós. Feta per Francesch Clarà rector de ditas iglésias 1648". 2.70.59. Consueta "Llibre en lo qual se conté tot lo que pertany a la rectoria de Sant Martí de Marlès del Bisbat de Vich essent rector lo Doctor Josep Trasserra prevere any 1701". - Sèrie: 2.70.61. Comptes. 1 UD. 1649-1668. "Comptes presentats pels obrers i comptes del rector referent al bací de les ànimes". - Sèrie: 2.70.75. Vària notarial. 1UD. 1624-1646. "Recull de còpies d'actes notarials"

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries. La imatge ha estat extreta de la pàgina electrònica: www.abev.net

www.abev.net