Torre Pardalera Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Rec 34, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61002
2.28481
440409
4606726
08096-162
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-097
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa aïllada, en cantonada, de planta baixa, pis i golfes, amb coberta composta de teula àrab acabada en un potent ràfec recolzat en mènsules. Les façanes, planes, estan estucades i pintades i es troben recolzades en un sòcol de pedra que enllaça amb el sòcol de la tanca del jardí. La façana principal, que dona al carrer del Rec, està composada simètricament segons tres eixos, amb buits de proporció vertical. Els d'arc pla estan emmarcats amb un fi guardapols, protegits per persianes de llibret mòbil o de corda. A l'eix central, sota la imposta del segon forjat hi ha un esgrafiat de dibuixos geomètrics que incorpora la grafia "TORRE PARDALERA". En la planta baixa destaca la portalada d'arc de punt rodó, emmarcada amb clau i element esculturat. Els buits de planta baixa estan emfasitzats per un balcó corregut protegit amb barana de ferro que presenta dibuixos geomètrics propis del llenguatge noucentista. Per fi, en la planta de golfes hi ha una arqueria de tres arcs de punt rodó. La horitzontalitat queda emfasitzada per les impostes perimetrals a nivell de forjat (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-097

Fins als anys 1950 i per aquest carrer va passar-hi un rec d'aigua potable -d'ací el nom del carrer- on vivien, en nombre copiós, anguiles, barbs, crustacis, moluscs, insectes aquàtics i molts d'altres animals. Naixia en la Verneda d'en Fortuny, a l'altre costat del Pont de Ferro del ferrocarril, entre les estacions de Granollers-Canovelles i les Franqueses. Travessava el carrer del Rec i regava camps fins a Palou¸ on s'esgotava. Per deixadesa, les conduccions varen trencar-se, especialment en creuar el riu Congost, i el creixent barri de can Xarlet -avui al gran poble de Canovelles- es convertí en claveguera. Tota la fauna va morir; els camps de conreu que regava varen esdevenir blocs i, finalment, el de sempre; la mort d'un sistema ecològic important: (JONCH, 1986). El tram inicial de l'antic camí de Bellulla, ara conegut com la Carretera de Caldes, era aquest carrer del Rec (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. JONCH, Antoni (1986) "La fauna del Vallès Oriental", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 21-34, Granollers: Servei Municipal de Cultura.