Riera d'en Font Tiana

Maresme
Riera d'en Font
Riera d'en Font

Coordenades:

41.47406
2.27461
439433
4591638
08282-21
Patrimoni natural
Zona d'interès
Popular
Bo
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Pública
Ajuntament de Tiana
Àlvar Sáez Puig

Riera natural molt comú a la comarca del Maresme. La comarca del Maresme té una plana litoral més o menys estreta seguida d'una serralada litoral força important que és drenada per una xarxa de rieres, rials i torrents molt nombrosa. Aquest relleu fa que la majoria dels nuclis urbans es situessin d'antuvi a les planes litorals al·luvials per aprofitar el relleu suau i per disposar d'aigua i terres fèrtils, tenint cada poble una o vàries rieres molt a prop.

L'espai ocupat per les rieres sovint no queda massa clar, i més si tenim en compte que la majoria de les rieres del Maresme són cursos temporers que porten aigua només en èpoques de pluges fortes, i que la intensitat dels seus cabals i amplada pot variar molt d'un any a l'altre. Aquest fet ha comportat que sovint s'hagin menys tingut i que s'hagi acabant envaint l'espai de ribera ocupat per les rieres i la vegetació associada. Els boscos de ribera tenen un paper molt important en la dinàmica i ecologia de les rieres, influenciant bàsicament tres aspectes:
hidrogeomorfològics: disminueixen la força i la velocitat de l'aigua en èpoques de revingudes, estabilitzen i eviten l'erosió dels marges i disminueixen el cabal circulant però l'allarguen en el temps ja que deixen anar l'aigua a poc a poc; ecològics: creen un microclima amb menor temperatura i major humitat ambiental, són sistemes molt productius que ofereixen refugi, lloc d'aliment i cria a animals i actuen depurant les aigües i paisatgístics: són elements vertebradors del paisatge i actuen de corredors biològics.

Guardiola, M i Sabater, F. (2010). Les rieres a l Maresme: medi natural i ecosistemes. Consell Comarcal del Maresme. Mataró.