Edifici Estació Transformadora Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Primer Marquès de les Franqueses, 145, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.6217
2.29265
441073
4608017
08096-352
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1923
M.J. Raspall i Mayol
Bo
Inexistent
PEPHA nou Fitxa. Núm. S-19
Fàcil
Productiu
Privada
ENDESA
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat situat al Nord del conjunt de can Mònic, de planta quadrada i coberta de teula àrab a quatre vessants. Les façanes són planes, de paredat de pedra granítica, amb les cantonades emmarcades mitjançant pilastres de totxo vist que surten del paviment fins enllaçar amb una imposta de totxo a sardinell sota el ràfec. Els buits són de proporcions verticals amb brancals i arc de punt rodó, emmarcats amb totxo. El sòcol queda reforçat per una imposta a plec de llibre emmarcada amb doble filet de maó vist, solució aquesta que es repeteix en l'ampit dels buits de ventilació (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. S-19

El carrer Primer Marquès de les Franqueses era conegut abans simplement com Carretera (GARCIA-PEY, 1990). Es tracta de l'únic conjunt d'habitatges que construí M.J. Raspall al llarg de tota la seva obra (CUSPINERA et alií, 2001).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.