Cases carrer Joan Prim 50-54 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim 50-54, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61075
2.28965
440813
4606803
08096-145
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
c1930-40
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-054
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15314DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Es tracta de tres edificis d'estil i composició diferents, de planta rectangular, entre mitgeres, que es descriuen per separat. El número 50, de planta baixa i pis, presenta la façana plana, arrebossada, amb dos eixos de composició. La planta baixa ha estat modificada, la primera presenta dos buits de proporció vertical: finestra a l'esquerra i balcó a la dreta amb barana de ferro, ambdós de llinda plana i emmarcats en relleu amb arrebossat de guix. L'edifici presenta coberta a la catalana amb balustrada emmarcada per dues pilastres i cornisa de bocell. La casa número 52 consta de planta baixa i dues plantes pis. Façana plana, arrebossada de composició en dos eixos. La verticalitat està accentuada pels buits de la planta primera. La planta baixa està molt reformada. Els buits de la planta primera es tanquen mitjançant persiana de llibret mòbil i presenten un balcó corregut amb barana decorada. Tan aquest com les finestres de la planta segona es troben emmarcats per un relleu amb arrebossat de guix. L'edifici està cobert a la catalana. La casa número 54 es desenvolupa en planta baixa (molt reformada) i pis. Presenta dos eixos de composició amb dos buits verticals a la primera planta protegits mitjançant barana correguda. Els buits són de dintell pla emmarcats per un relleu amb arrebossat de guix. L'edifici presenta el coronament d'un frontó amb timpà sinuós.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-054

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució. El 1866 es va dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,