Cases carrer Francesc Ribes 5-13 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Francesc Ribas 5-9-11-13, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61382
2.29023
440864
4607144
08096-138
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1920-30
Dolent
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-048
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de quatre cases. La número 5, entre mitgeres i en cantonada de planta rectangular de planta baixa, planta pis i golfes. La façana principal presenta tres eixos definits per les finestres de composició vertical de la primera planta. Està coronada per una barana acroteri amb frontó. En la façana lateral el capcer es graonat i està coronat per impostes. Té dues lletres en relleu "JT". La casa número 9, entre mitgeres, té planta semisoterrani, planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teula àrab a dues vessants. La façana és plana i està composada amb dos eixos amb buits de proporció vertical. Es recolza sobre un sòcol de paredat limitat per una imposta de doble filet de totxo vist. La planta baixa de pedra vista, amb els buits d'arc rebaixat emmarcats, emfasitzats per la balconada amb brendoles de fosa de la planta pis. A les golfes hi ha una galeria de quatre buits amb arc rebaixat de totxo que reposen sobre unes columnes que estan recolzades en una cornisa- ampit de totxo vist. Aquests quatre buits estan protegits per ampitadores de barrots de ferro. Els números 11 i 13 formen un conjunt de dues cases amb una mitgera cega a l'espai públic. Consten de planta semisoterrada, baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues vessants. La façana és plana i està composada simètricament amb buits de proporció vertical, sengles persianes de fusta de llibret mòbil tanquen les finestres de la planta baixa, presentant, a més la de costat de ponent, una dibuixada reixa de ferro. A la planta pis hi ha sengles balcons protegides mitjançant brendolat de ferro amb dibuixos, que ocupa tota la façana, emfasitzant els buits de la planta baixa (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-048

Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya (Jacint Verdaguer) entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986)..

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,