Casa del Pont de l'Alba, cal Sargantana o Comardells Puig-reig

Berguedà
El Pont de l'Alba
Pont de l'Alba- L'Estació

Coordenades:

41.96361
1.88046
407229
4646342
08175-271
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
Contemporani
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A009000470000HD
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès ampliada en diferents etapes i que ha perdut força de l'estructura originaria de masia. Es formada per dos cossos perpendiculars i consta de planta baixa, primer pis i planta sota teulada; de formes, solucions i materials austers, bona part dels murs de pedra han estat arrebossats per donar uniformitat a les façanes i a les ampliacions efectuades. Les finestres són força regulars, modernes del s. XIX i també té balcons amb barana de ferro forjat de la mateixa època. La façana es orientada a llevant i la casa es coberta amb teulada de teules àrabs a doble vessant i amb el carener paral·lel a la façana principal. Els tancaments són rectilinis, amb llindes de maó vist

Coneguda des de l'època medieval amb el nom de La Coma de Comardells o Comardells, es una de les masies més antigues del terme parroquial de Sant Martí e Puig-reig. Ubicada en una turó assoleiat i envoltada de petits camps i feixies de terra on es conreava cereal i vi, a finals del s. XIX va vendre una part de les terres li foren expropiades per a la construcció de la carertera de Manresa a Berga (1860-64) i més tard, el 1882, van vendre terres a la companyia del ferrocarril Manresa-Berga que feu la esplanació pe a la construcció del tren en aquets sector. La parcel·lació i la esplanació de les costerudes feixes va permetre la instal·lació d'un petit nucli de cases que formen un petit aixample del barri de l'Estació.

GALERA, S., OLLER, J., RIERA, M.A. , SERRA, R. (1986). Els Hospitalers al Berguedà a l'època moderna, L'EROL núm, 15.
SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982