Casa carrer Santa Elisabet 12
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Elisabet, 12
  Emplaçament
  Nucli antic de la ciutat
  146

  Coordenades:

  41.60885
  2.28789
  440665
  4606594
  Número de fitxa
  08096 - 33
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Ha estat restaurat recentment
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-109. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0868518DG4006E0001BI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges que ha conservat força íntegrament la tipologia constructiva tradicional, originària dels segles XVII-XVIII. És una construcció entre mitgeres que fa cantonada. Consta de planta baixa i tres plantes pis. Les façanes són planes i estan arrebossades i pintades. La del carrer de Santa Isabel està composada segons dos eixos amb buits de proporcions verticals. Els de la planta baixa i primer pis (incloent les portes) tenen brancals i llinda plana de carreus amb motllura. Els buits de la segona i tercera planta són de factura posterior. Les golfes són de factura molt recent.

  En època medieval el recinte murallat ocupava els carrers més cèntrics del nucli antic. El carrer de Santa Anna constituïa un dels eixos principals. El carrer de Santa Elisabet sortia d’aquest eix cap al portal del Corró, al nord, on enllaçava amb el carrer del corró, seguint el traçat del Camí Ral de Barcelona a Vic. Una part del carrer de Santa Elisabet quedava dintre del recinte mural, mentre que el carrer del Corró ja quedava fora. Al llarg del segle XVI aquest eix va constituir un dels principals pols de desenvolupament de Granollers amb la creació d’un raval al carrer el Corró. Tot i això, al primer terç del segle XIV ja s’havia desenvolupat la urbanització del primer tram del Corró en estreta vinculació amb la construcció de l’Hospital dels pobres de Granollers. Al llarg dels segles XVI i XVII es va continuar la urbanització en la zona al nord de l’hospital, en aquest cas amb protagonisme de la promoció privada.

  Al segle XIX i, sobretot, a partir del tombant de segle XX moltes edificacions tradicionals, també les que formaven part del nucli antic, van ser objecte d’un procés de reforma o substitució. En el cas de l'edfici objecte d'aquesta fitxa es pot dir que ha mantingut força integrament l'estructura originària, dels segles XVII-XVIII. Segons un estudi de topografia històrica de Granollers, s'hi observen tres fases clarament diferenciades. La primera correspon a les plantes baixa i noble, amb obertures que es podrien datar als segles XVII-XVIII. La segona ve determinada per l’ampliació de les dues finestres per fer-ne balcons (1887). Finalment, la tercera correspon a la construcció de les golfes actuals, de factura molt recent i amb uns fris continu de finestrals.

  Segons els expedients d'obra, el 1887 es converteixen en balcons les dues finestres del primer pis (expedient d’obra núm. 7, caixa 3). El 1904 es va obrir una finestra, sense més especificacions (expedient d’obra núm. 1, caixa 11. L'any 2000 es van fer les darreres reformes per a l’habilitació de la planta baixa com a botiga (PANCORBO et alii, 2006: 192).

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  PANCORBO, Ainhoa; VILA, Josep M i altres (direcció de Raquel LACUESTA i Albert LÓPEZ (2006). Topografia urbana de Granollers entre els segles X i XVI. Estat de la qüestió i hipòtesi de configuració. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de Granollers (treball inèdit), p. 191-192.

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.

  SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.