Casa carrer Santa Anna 5-7 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna 5-7, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60858
2.28689
440581
4606564
08096-169
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XX
1940-50
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-104
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15311DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici d'habitatges entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis. La façana és plana i de llenguatge neoclàssic. Es composa simètricament segons tres cossos: el central amb totxo vist i balcons i balconada de brèndoles de ferro. Els dos cossos laterals presenten especejament de carreus de pedra artificial. Tots els buits són de proporció vertical i estan emmarcats i tancats amb persiana enrrollable. La part alta dels tres cossos està coronada per una barana massissa (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-104

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat, procés que ha continuat fins a dates recents . Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.