Casa carrer de Barcelona 30 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, 30, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60699
2.28688
440579
4606388
08096-41
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Neoclàssic
XVII
1603 s.
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Legal
PEPHA nou, Núm. R-017
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Té planta baixa, pis i golfes cobertes amb teula a dues vessants acabada en una senzilla cornisa. Façana plana de paredat, actualment repicada i sense arrebossar, de composició simètrica desplaçada al costat de migdia. A la planta baixa, portal d'accés de pedra amb arc rebaixat dovellat i finestra més tardana, protegit per una senzilla i treballada barana de ferro. A la planta primera, balcó de pedra amb arc pla i guardapols en forma de frontó amb la inscripció 1603 (CUSPINERA et alií; 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-017

Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.