Casa Adela Rocaverda de Furnó / Can Jonc Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Rec, 19, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60949
2.28491
440417
4606667
08096-71
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1906-18
Eduard Maria Balcells i Buigas
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-039
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15304DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Habitatge unifamiliar, aïllat, composat per dos cossos. El principal de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfa amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabada amb una cornisa recolzada per dues potents mènsules a les cantonades. Aquest cos està maclat a un de planta quadrangular, a manera de torre mirador, que conté l'escala, sobresortint una planta per sobre la coberta, amb teulada a dues vessants coronada per una reixa de ferro. Els capcers d'ambdós cossos estan emmarcats per una imposta, acabant a la torre amb un medalló quadrat. La façana del carrer del Rec està composada seguint un únic eix. En la planta pis destaca la barana de ferro de l'ampli balcó, treballada amb dibuixos de llenguatge noucentista. La paret de tanca del carrer és de paredat comú coronada amb peces de ceràmica vidriada groga i verda a dues vessants. Els pilars que aguanten la reixa són d'obra ceràmica vista amb coronament de peces de ceràmica vidriada. El projecte està datat en la època en que Raspall no signà projectes a Granollers (1906 - 1918), probablement per problemes d'incompatibilitat, però els elements formals responen al seu llenguatge d'aquesta època (CUSPINERA et alií, 2001). Es troba al centre d'un jardí amb un magnoli i una palmera, a més d'arbres de ribera. El barri presenta ceràmica vidrada verda.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-0

Casa que va ser propietat del Sr. Furnó per a després passar a la propietat del fill petit del fuster Sr. Jonch, qui va ser adoptat pels srs. Furnó que no tenien fills. Jonch va ser conservador des del 1946 al 1958 del Museu de Granollers (Informació Museu de Granollers), Fins als anys 1950 va passar-hi un rec d'aigua potable -d'ací el nom del carrer- on vivien, en nombre copiós, anguiles, barbs, crustacis, moluscs, insectes aquàtics i molts d'altres animalets. Naixia a la Verneda d'en Fortuny, a l'altre costat del Pont de Ferro del ferrocarril, entre les estacions de Granollers-Canovelles i les Franqueses. Travessava el carrer del Rec i regava camps fins a Palou, on s'esgotava. Per deixadesa, les conduccions varen trencar-se, especialment en creuar el riu Congost, i el creixent barri de can Xarlet -avui al gran poble de Canovelles- es convertí en claveguera. Tota la fauna va morir; els camps de conreu que regava varen esdevenir blocs i, finalment, el de sempre; la mort d'un sistema ecològic important" (JONCH, 1986).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. INFORMACIÓ ORAL Sr. Josep Muntal, gener 2002, Sr. Eustaqui Casals i Margall, febrer 2002. JONCH I CUSPINERA, Antoni (1986) La fauna del Vallès Oriental p.21-33. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.