Carrer del Migdia / Carrer de l'Arpa Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Migdia (Palou), 08400-GRANOLLERS
Al barri de Palou, al costat de la carretera de Montmeló

Coordenades:

41.59412
2.28749
440618
4604959
08096-228
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
1880-45
Regular
Es tracta d'un tipus de construcció de transició entre l'habitatge urbà i rural que es troba en vies de desaparició.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

A la zona que actualment correspon al límit urbanístic construït es troba aquest interessant carrer d'edificacions de tipologia tradicional. Es tracta d'habitatges de planta baixa i pis, que correspon al tipus d'habitatge construït al moment de la expansió urbana de la transició del segle XIX al XX (estem parlant d'habitatges dels anys 1880-1945, aproximadament). Podem definir com el tipus estàndard d'aquests habitatges de la següent forma: cases de planta quadrangular, entre mitgeres, de dos pisos d'altura, amb façana plana, arrebossada, pintada de colors clars i de paredat comú de pedra (majoritàriament còdols del riu) i totxo en menor proporció i que es troba rematant fonamentalment els buits. Les finestres presenten llinda plana i ampit triplement motllurat de pedra o de totxo, o en comptes de finestra, les més modernes, presenten balcó amb barana de brèndoles de ferro molt simples. Els eixos de simetria es disposen en número parell, essent majoritàriament excèntrics, de manera, que a la dreta es troba la porta d'accés, de llinda d'arc escarser a les antigues, i pla a les més modernes, amb porta de fusta i doble porta de fusta i vidre (a l'exterior). La teulada es de teula àrab i està disposada a dues vessants. Davant les vivendes, hi ha el petit jardí, i encara en resten d'empeus elements propis de la vida tradicional, com el safareig, els pous, i altres construccions auxiliars de magatzem i pels animals. Interiorment la disposició es de rebedor, cuina amb xemeneia, i a la planta alta els dormitoris. Destaca un bon nombre de cases que es destaquen a continuació. SENARS: 5, 9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 (grup homogeni i coetani de tipologia tradicional de planta baixa i pis), 31 (reformada, can Me, Jaume Puiggros), 33 (can Pepet Me, Josep Pujadas), 35, 37, 39, 41, 43 (ca la Sisa) / PARELLS: 28, 30-32 (reformada)

El seu eix consistia en l'antic termenal entre Granollers i Palou. El seu nom antic és el de carrer de l'Arpa (GARCIA-PEY,1990). La major part dels habitatges d'aquest carrer semblen haver estat construïts entre els anys 1895 i el 1945.

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.