Can Ventura de les Mitges Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Portalet 14-16, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60734
2.28737
440620
4606426
08096-167
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Art Decó
XX
1930-40
M.J. Raspall i Mayol (atribuït)
Bo
La planta baixa ha estat modificada per l'ús comercial i la façana ha estat restaurada en la dècada de 1990 (CUSPINERA et alií, 2001). Els autors d'aquesta han estat l'arquitecte Pere Josep Calvo i la dissenyadora Susanna Canal.
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-082
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres, en cantonada, amb tres costats de façana. En l'estret de la cantonada sols hi ha un eix. Consta de planta baixa i tres plantes pis, amb coberta plana limitada per una barana massissa, Les façanes són planes, arrebossades i pintades en blanc i groc (a la planta baixa i, a la resta, els elements singulars), coronades per un entaulament que incorpora els respiralls del terrat a la catalana, i estan composades segons quatre o cinc eixos, amb buits de proporcions verticals, alternant eixos amb balcons i finestres. Marcs de guix emmarquen els buits. La façana de la cantonada està emfasitzada per tres buits amb balcó, de planta poligonal i frontó limitat per pilastres en la barana de la coberta. Les baranes de ferro dels balcons presenten dibuixos geomètrics propis del llenguatge decó. La planta baixa ha estat modificada per l'ús comercial (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-082. Té una segona entrada per Sant Cristòfol 31

Per l'estil i la composició de façanes es podria atribuir a l'arquitecte Raspall (CUSPINERA et alií, 2001). El nom de can Ventura de les mitges, ve del cognom del propietari de la merceria (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.