Can Rossell de la Serra Torrelavit

Alt Penedès
Nucli de Can Rossell de la Serra
Carretera BV-2152, que surt de la BV-2151 entre Sant Pere de Riudebitlles i Sant Sadurní, al km. 12
283 m

Coordenades:

41.42606
1.74426
395072
4586816
08287-65
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova

Nucli urbà de dimensions reduïdes, amb les cases agrupades al voltant de vuit carrers, la majoria d'ells innominats. Els més importants són el carrer de Sant Jordi, que conforma l'eix principal del nucli; i el carrer pròpiament anomenat de Can Rossell. Al primer d'aquests carrers es concentren les cases més interessants del nucli, corresponents als números 5 al 13 de la banda dels imparells, i el 10 i el 12 de la banda dels parells. Es tracta, en la majoria de casos, de cases adossades de petites dimensions, de planta rectangular amb planta baixa i pis, i ocasionalment una segona planta, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana. Presenten una disposició simètrica de les obertures, amb portal d'arc carpanell al centre de la planta baixa i finestra a cada costat. Algunes d'elles, com Ca la Cisca (n. 13), presenten una inscripció amb la data de construcció al centre de l'arc de la porta d'entrada (1823). Destaca també la casa situada al n. 12, de llenguatge noucentista als marcs de les finestres del pis superior i la decoració que combina ondulacions i escalats del frontis, així com el pati posterior. Cal fer esment també de la casa anomenada Cal Cols, actualment molt transformada, situada al n. 9 del carrer que els veïns anomenen carrer Feliu o carrer de Baix, però que segons informació oral de la seva propietària conserva censals de l'any 1816, i que és sens dubte una de les més antigues del nucli (veure camp "Història"). A l'entrada del nucli hi ha l'església de Sant Josep Obrer (veure fitxa 64).

No es coneix amb exactitud l'origen del nucli de can Rossell de la Serra, tot i que existeix un document datat del dia 30 d'abril de 1081 on s'esmenta la vila de Ros, anomenada Mirambell, al terme de Lavit. No coneixem el llistat del fogatge de 1497, però al de 1515 el lloc estava habitat per un tal Fontanals. El 1553 apareix un Salvador Rossell, cognom que ja està documentat el 1386 (Berenguer Rossell de Galimanys). Fou aquest llinatge el qui va donar nom a l'actual nucli de població, ja que aquesta nissaga, des de mitjan segle XVI, s'ha mantingut en aquest lloc, essent un dels propietaris més importants del terme, fins al punt que un membre d'aquesta família, Antoni Rossell, consta documentat l'any 1803 com a familiar del Sant Ofici, és a dir, membre del Tribunal de la Santa Inquisició, estatus que comportava gaudir de certs privilegis. A començaments del segle XIX, la nissaga va passar, per vincles familiars, a Cardús, continuant actualment; ara bé, de l'antiga casa pairal no en queda res, per haver estat completament refeta durant el segle XX. Sembla ser que al seu voltant s'edificà, a finals del segle XVIII o inicis del XIX, una casa de camp per a la família Cols, fet que comportà, posteriorment, que en seguissin d'altres. Segons el cens de Madoz (vers el 1842), dins l'heretat de Can Rossell hi havia de set a vuit cases; més tard, el 1887, ja havien passat a 33 edificis; l'augment havia estat espectacular i havia esdevingut un dels nuclis més poblats del municipi de Lavit, anomenant-se Carrer del Rossell. L'any 1961el nombre d'edificis era de 37, ja que hi havia hagut un considerable estancament de la població. El nom correcte, però, és Can Rossell de la Serra, tal i com consta documentat en un capbreu de la comanda de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem, datat el 1737, on s'esmenta Josep Rossell, pagès, de la Serra de Lavit.

A.A.V.V. (2009): "Torrelavit. Mirades creuades". Edicions i Propostes Culturals Andana, S.L., Vilafranca del Penedès, p. 15-16.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 42-43.