Can Miquel o mas Miquel
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Puiggraciós
  Emplaçament
  Mas Miquel s/n

  Coordenades:

  41.70552
  2.24966
  437573
  4617353
  Número de fitxa
  08134-202
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Parts originals no conservades
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 005A00023
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici de planta baixa, primera planta, una planta sota teulada. Coberta a doble vessant est-oest. La casa és de planta quadrada, amb un cos afegit a migdia, a l'oest de la porta principal. Els murs són de pedra irregular, en alguns casos desbastada, lligat amb fang; posteriorment es va arrebossar (pràcticament ja no en queda res); les cantonades estan diferenciades amb pedres regulars de mida més grossa. La planta sota coberta ha estat totalment modificada: es va aixecar l'alçada de la teulada i, la represa, es va fer amb totxana, amb una gran obertura a migdia construïda sense mantenir les formes de l'arquitectura tradicional; a la primera planta del cos afegit a la façana n'hi ha una altra de similar, també de totxana. Façana principal. Porta adovellada a la planta baixa , amb arc de mig punt i una finestra amb els elements de pedra. A la primera planta hi ha 2 finestres amb els elements de pedra i ampit motllurat. A la llinda de la finestra del costat est de la façana hi ha un dibuix incís del qual se'n desconeix el significat. La finestra que hi hauria d'haver al costat oest de la façana es va desmuntar en el moment de construir el cos afegit; l'ampit es va aprofitar i es va col·locar en una finestra de la façana est d'aquest cos (els brancals d'aquesta nova finestra, no estan diferenciats de la resta del parament i, la llinda, és de fusta; és possible que, en un primer moment, la finestra original es reconvertís en una porta i, per tant, s'haurien conservat els brancals i la llinda). Façana sud. Oberturta a la primera planta amb brancals de maó massís i llinda de fusta; aquesta obertura va quedar anul·lada quan es va fer recréixer el nivell del carrer en el moment de la seva urbanització. Façana oest. Molt modificada. Obertures noves. Cossos afegits a la planta baixa, construïts amb pedra i totxana. Façana nord. Es desconeix. Està adossada a l'edifici contigu. Cos afegit a la façana sud. Planta quadrada. Estructura de pedra similar a la de l'edifici principal. Planta baixa + 1 planta (represa amb totxana). Porta a la façana est amb els brancals sense diferenciar i llinda

  Aquest mas, situat als peus del Santuari de Puiggraciós està format per un cos principal i diversos annexes ramaders així com altres estructures associades: un pou, una bassa i l'era empedrada. La llegenda de la troballa de la Mare de Déu de Puiggraciós relata que va ser un bou del mas Miquel el que va trobar la imatge sagrada, al lloc on hi ha l'actual capella aixecada al seu honor.

  Aquesta explotació agrícola- ramadera es troba situada als peus del Santuari de Puiggraciós i tot i que tindrà una història paral·lela a dels altres masos de l'antiga parròquia de Sant Pau de Montmany destaca per tractar-se d'un dels masos més influents de la zona. Les referències escrites sobre aquest mas fan referència a la presència del topònim Miquel en els diversos documents de l'època. El primer cop que apareix esmentat és en el fogatge de 1497 i amb una llarga pervivència en els segles següents, tot i que segurament aquest fou construït en un moment indeterminat de la baixa edat mitjana. Aquests mas, juntament amb el de Can Badia i Can Traver torna a apareixen als fogatges de 1515 i 1553, i la seva presència serà una constant al llarg dels segles XVII i XVIII. Segurament d'aquest moment daten moltes de les reformes de la casa i que són visible gràcies a l'observació dels paraments. Tot i que actualment es troba deshabitada l'entorn més immediat és emprat com a masoveria.

  AADD. 2004. Pas a pas. 3 excursions per conèixer la natura, el paisatge i la història de Figaró-Montmany. Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.