Can Mayol Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Elisabet 17, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.6091
2.28769
440648
4606622
08096-175
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
c.1920
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-113
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15321DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici d'habitatges entre mitgeres i en cantonada. Consta de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula àrab a dues vessants, limitada per una treballada cornisa - acroteri ceràmica i un capcer de perfil sinuós revestit de ceràmica vidrada de color verd i barana de ferro dibuixada. Les façanes estan estucades, la principal es composa simètricament amb buits de proporció vertical tancats mitjançant persianes de fusta de llibret mòbil. La portalada queda emfasitzada per una balconada amb barana de brèndoles de fosa que aplega dues balconeres. Una fina imposta de doble filet i ceràmica a nivell de forjat reforça l'horitzontalitat (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-113

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.