Cal Queixalista Ripollet

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
c/ Afores, 13

Coordenades:

41.49943
2.15507
429479
4594546
08180-26
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
IPA, ACCN: 27629
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad:101DF2994F
J Douet

Torre aïllada de planta complexa, de maó arrebossat i teula àrab, planta amb pis i mirador de dos pisos, el cobriment de dos i quatre vessants amb voladissos molt pronunciats que descansen sobre tornapuntes de fusta. Diversos cossos distribuïts a tres nivells envolten la torre mirador central amb coberta de pavelló. Les obertures són rectangulars i d'arc escarser, amb marquesines, balconeres i decoració ceràmica. Degut al joc de cossos, es creen una sèrie d'espais mitjans ocupats per terrasses i tribunes. L'accés posterior a la torre és per una elevada plataforma semicircular amb balustrada i escala de dues vingudes.A l'interior de la casa, presenta un espai central de circulació amb passarel·la sota la torre del mirador, la petita capella a la planta baixa, les rajoles ceràmiques a les parets i la construcció interna de biguetes de ferro i revoltons. La casa ocupa la cantonada entre els carrers Duc de Tetuan, Doctor Figarola i dels Afores, envoltada pel jardí i amb un mur de tancament de maó arrebossat. L'entrada presenta dos pilars enrajolats realitzats amb maó vist i portes de ferro forjat.

El conjunt de torres d'estiueig i jardins és un dels més singulars del terme de Ripollet. Destaquem el jardí que envolta tota la casa amb un mur de tancament. Presenta influències de diferents corrents artístics com el modernisme i altres moviments europeus del moment.

Torre d'estiueig construïda pels vols dels anys vint per al Sr. Vila, dentista de Barcelona, i posteriorment comprada pels actuals propietaris, els Llargués de la Torre Joana . La casa va ser confiscada durant la Guerra Civil per acollir un grup de refugiats bascos. Es va crear el nou carrer de les Afores seguint l'inici del camí de Santa Perpetua de Moguda el 1881.

CASANOVA I QUEROL, E i FONDEVILA I GUINART, Mª À (1992) Descobrir Ripollet, patrimoni contemporani, Barcelona, p. 36-37.