Cal Cabrer / Cal Cuquet Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 13-15, 08400-GRANOLLERS
A la sortida Nord de l'antic nucli de Granollers

Coordenades:

41.60955
2.28779
440657
4606671
08096-56
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Modern
XVI-XVII
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Legal
PEPHA nou, Núm. R-033
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15318DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta de teula àrab a dues vessants acabada amb un senzill ràfec. La façana és plana, arrebossada i es composa segons dos eixos marcats per buits de proporcions verticals. Al costat Nord de la façana hi ha un balcó de barrots que emfasitza la portalada d'entrada. Aquest buit està emmarcat amb carreus i llinda d'arc pla. El costat Sud presenta una senzilla finestra de pedra amb llinda d'arc carpanell molt rebaixat amb tres relleus flamigers i ampit motllurat (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida una finestra al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-033

El propietari del número 13 tenia cabres i venia la llet a l'entrada de la casa, Hi havia una altra casa al mateix carrer que portava el mateix nom. El número 15 era can Cuquet (GARCIA-PEY, 1990). El carrer de Corró, parteix del portal del mateix nom. on es trobava la capella de Sant Antoni, després de Santa Elisabet, que es suposa va ser construïda el 1630, i que va desaparèixer l'any 1861 (HOMS, 1995). Es forma al segle XVI amb l'inici de l'edificació de diverses cases, per on passava el Camí Reial (BAULIES, 1965). Aquí es situava un dels portals a la ciutat emmurallada, constituint un punt estratègic d'accés tal i com es va considerar quan en plena crisis del segle XVI, i en concret l'any 1652, el "batlle de Morbo", per tal d'evitar el contagi de la pesta, mana tancar els portals de la ciutat, restant tan sols tres oberts, aquest de Corró i els de Barcelona i Caldes (DANTÍ, 1986). El geògraf Pau Vila diu d'aquest carrer: "Quan la carretera de Vic travessà definitivament la vila, trobà ja el pas amplament obert; puix que Granollers, ple de fe en els seus destins, havia aterrat les muralles i s'havia urbanitzat de manera apropiada per acollir-la, sense esperar que una resolució favorable fos presa. La nova via, avui centre de l'urbanisme granollerí, via sacra de la novella ciutat, ha portat l'ensopiment al vell carrer de Barcelona, per on entrava el camí ral i la tranquil·litat al de Corró, per on sortia" (VILA, 1930).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., DANTÍ I RIU, Jaume (1986) "Factors socio-econòmics dels segles XVI i XVII"", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 47-58 Granollers: Servei Municipal de Cultura. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. VILA, Pau (1930) Assaig de Geografia Comarcal: El Vallès, a Comarca del Vallès, Granollers: Biblioteca d'Estudis Comarcals.