Ca la Paca Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Roc 1-3, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60856
2.28799
440673
4606561
08096-165
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
c 1927
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-100
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15311DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta baixa i quatre plantes pis amb coberta plana limitada per una barana massissa de perfil trencat. En la part més alta del costat de ponent hi ha un escut en relleu. La façana està estucada amb especejament de franges horitzontals, composada segons tres eixos. En el costat de llevant, junt a la mitgera, sobresurt un cos, a manera de tribuna. Els buits són de proporcions verticals, els de la tribuna estan protegits per persianes enrrollables, mentre que a la resta els protegeixen persianes de llibret mòbil. La horitzontalitat queda emfasitzada per les fines impostes a nivell de forjat i barana. La planta baixa ha estat modificada i desfigurada per l'ús comercial (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-100

L'any 1927 ja apareix el nom de ca la Paca, segons la publicació local La Gralla (GARCIA-PEY, 1990). La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.