Sant Sebastià
Òdena

  Anoia
  Encreuament camí de Sant Sebastià amb antiga N-II
  Emplaçament
  A peu del camí de Sant Sebastià, al límit amb el terme de Castellolí

  Coordenades:

  41.58482
  1.66977
  389119
  4604535
  Número de fitxa
  08143 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Renaixement
  Segle
  XV-XVII
  Any
  1690
  Estat de conservació
  Dolent
  La teulada s'ha esfondrat i hi ha diversos arbres a sota-teulada. L'interior està molt degradat després d'un incendi en el decurs de la guerra civil.
  Protecció
  Legal
  BCIL núm. 5079-I (PGOU 13/12/2000)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 5864
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Bisbat de Vic/ Santa Maria, 2 - Vic
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Capella d'una sola nau de planta rectangular, sense absis diferenciat, amb una dimensió aproximada de 7,50x12,70 m. La nau està orientada a sud, lleugerament inclinada vers
  ponent. La capella de Sant Sebastià seria de construcció tardana, probablement bastida
  entre els segles XV i XVI.
  S'accedeix a la capella a través d'un portal de punt rodó adovellat amb una inscripció a la
  clau amb data de 1690, la qual correspon a una reforma posterior. L'arc mostra les
  dovelles ben treballades fins a l'imposta. Els brancals del portal presenten un molt mal
  estat de conservació, amb els carreus desfigurats i, alguns d'ells, bastant estrets en
  relació a l'amplada de les dovelles de l'arc. L'edifici té cadenes cantoneres de pedra
  tallada en travertí i murs construïts amb paredat irregular de pedra sense tallar agafat
  amb morter de calç i arena. Sobre el portal hi ha un ull de bou construït amb dues peces
  de pedra encaixades, que dóna al cor de l'ermita. Sobre la coberta es conserva
  l'arrencament d'una antiga espadanya. A la façana de llevant s'identifica una finestra d'arc
  de mig punt aparedada. La resta de façanes no disposen de cap obertura visible.
  Coberta a dos vessants de teula ceràmica tipus aràbiga amb carener centrat
  perpendicular a la façana principal i ràfec de quatre filades mixtes a tot el seu perímetre.
  La teulada apareix coberta de vegetació i arbrat, el qual ha arrelat a la teulada i murs de
  l'edifici, envoltant l'espai interior i sostenint les seves voltes.
  L'interior de la nau està totalment enrunat, presentant greus patologies estructurals i
  deteriorament de tots els elements constituents. La capella està coberta per tres voltes per
  aresta separades per dos arcs faixons, els quals defineixen tres àmbits: l'entrada sota cor,
  la nau central i el presbiteri. A la banda de ponent de l'entrada hi ha una escaleta d'obra
  que comunica amb el cor, tapiada i en molt mal estat. Des de la nau central es puja al
  presbiteri a través d'un esglaó de 20 cm que va de banda a banda de la nau. L'altar està
  adossat al fons de la capella i recolza sobre una plataforma situada en un nivell superior
  del presbiteri.
  La capella disposava de dos altars secundaris situats dins de dues fornícules acabades
  part central de la nau.
  En el mur de llevant que tanca el presbiteri hi ha la finestra tapiada. Finestra de petites
  dimensions acabada amb arc de punt rodó i atrompetat vers l'interior.
  La capella conserva el paviment de cairó ceràmic de 20x20 cm i a diferents punts repartits
  per tota la nau, i de manera simètrica respecte l'eix longitudinal, hi apareixen uns conjunts
  de quatre cairons estampillats amb una decoració a base de radis que entre els quatre
  conformen un motiu de composició radial.
  Els murs i les voltes són revestits i pintats. Cal destacar les restes de pintura mural en la
  zona del cor, definint una franja ornamental que ressegueix la nervadura de la geometria
  de la volta.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Josep-Vicenç Mestre: "Capella construïda entre els segles XIV i XV i reformada l'any 1690. Sant Sebastià és el copatró d'Òdena, juntament amb sant Pere Màrtir, i la seva devoció al
  poble cal centrar-la vers les acaballes del segle XIV i principis del XV. En aquest període
  es va construir la primera capella, que es va reformar l'any 1690. Fins al segle XIX, en
  aquell indret es va celebrar la Fira d'Òdena, per la diada del titular sant Sebastià.
  La Fira, celebrada des del segle XVII, és com la Festa Major d'hivern del poble d'Òdena.
  Aquesta festa se celebrava el 20 de gener, coincidint amb l'onomàstica del sant. La festa,
  molt arrelada al poble, va anar evolucionant i consistia en instal·lar al carrer parades de
  joguines, jocs de bitlles, un mercat de garrins; s'organitzaven jocs de cucanya i el que és
  més curiós, botiguers d'arreu muntaven aquí les parades de torrons"
  Segons Xavier Jorba: "La capella de Sant Sebastià, situada a la que antigament
  s'anomenava vall dels Aldorrells, era una de les capelles bastides en època tardana, entre
  els segles XIV i XV, a diferència de moltes d'altres del municipi que eren d'origen
  medieval. Algunes de les capelles tenien establert un donat que treballava les terres que
  envoltaven l'ermita a canvi del pagament d'uns censos anuals als obrers de la parròquia.
  Els donats de la capella de Sant Sebastià seran protagonistes de diferents bandositats
  durant el segle XVI. En una visita pastoral de l'any 1593 es descriu que la capella
  disposava de tres altars, i l'any 1731, el visitador demana posar una creu i prohibeix fer
  missa als altars del costat del major fins que no siguin adobades les pintures dels quadres".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1990): "La fira de Sant Sebastià", Òdena, Butlletí d'Informació Municipal. Nova època, 21, Ajuntament d'Òdena, Òdena, p.13
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1991): "Òdena pam a pam: Altres capelles i oratoris del nostre terme: Sant Sebastià", Òdena, Butlletí d'Informació Municipal. Nova època, 25, Ajuntament d'Òdena, Òdena, pp.17
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1992): "Sant Sebastià, festivitat del copatró i de la Fira d'Òdena", Butlletí de la parròquia de Sant Pere Apòstol d'Òdena, 33, Parròquia de Sant Pere d'Òdena, Òdena