Sabaters Montclar

Berguedà
Pla de Sabaters
Camí de Montmajor a La Tor
08130-24
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08129A00800044
María del Agua Cortés Elía

La casa Sabaters forma part d'un conjunt d'edificacions entre les que hi ha diversos coberts i altres edificis de recolzament a les tasques agrícoles, així com una part d'habitatge de nova planta afegit a l'edifici antic que és de planta rectangular, cobert amb teulada de teula àrab amb ràfec perimetral, a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. L'estructura és de planta, i dos pisos, el segon sota teulada. Els murs són de pedra amb algunes cantoneres ben escairades i tancaments amb cèrcols de maó. La façana principal, que s'obre a migdia, te una porta central adovellada amb llargues dovelles de pedra. Al pis hi ha un balcó central i una finestra a cada banda, tancades amb arc escarser de maó, i al segon pis un balcó amb arc de mig punt i una finestra a cada costat igual a les anteriors. A la façana de ponent hi ha una escala que permet l'accés directe a la primera planta; la resta d'obertures no tenen una ubicació simètrica i es troben tan a la planta com als dos pisos. A ponent hi ha un volum adossat de planta baixa, pis i golfes amb la façana de migdia més avançada i de construcció més moderna. Aquests afegits han modifiquen la volumetria general de la casa. La distribució interna de la casa és en tres crugies i a l'interior es conserva l'antiga porta principal amb llinda de pedra, que va quedar amagada amb l'afegit de la nova façana creant un espai entre les dues façanes. A la planta baixa es conserva la boca del forn i l'antiga cendrera amb arc de mig punt, totes dues tapiades.

La notícia documental més antiga trobada és del 1448, en la convocatòria dels homes del terme pel sindicat remença un dels convocats era Petrus de Sabates (Homs, 2005). La masia Sabaters la trobem al fogatge de 1553, fet per Pere Serra batlle, que esmenta entre els 20 caps de casa de Montclar, a Pere Baraldis del mas Sebates. També s'esmenta la casa a la llista de cases per combregar de 1588 que es conserva a l'Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), Joan Barales de Çabaters. També surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Sabates, Antonio Aransa. Ens trobem amb una casa que ha sofert moltes modificacions, tot i que a l'interior amaga alguns elements dels seus inicis al segle XV.

HOMS I BRUGAROLAS, Mercè (2005) El sindicat remença de l'any 1448. Ajuntament de Girona. Col·lecció Documents de l'Arxiu Municipal, 11.
IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.
PLANES I ALBETS, A. (1985). L'arrendament de les prestacions pageses de caràcter feudal: consideracions sobre la figura del petit arrendatari del segle XVIII. Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida.
"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.