Molí de Can Camps o de Sant Iscle
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Pas del Molí, al carrer de les Escoles, s/n (antigament, carrer de les Sortides, núm. 2).
  Emplaçament
  Sota la plaça de les Basses, a 50m del Pas del Molí, actualment transformat en pàrquing d'ús públic
  118

  Coordenades:

  41.6249
  2.56918
  464112
  4608220
  Número de fitxa
  08193 - 38
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Parcialment arruïnat a causa de l'abandonament.
  Protecció
  Legal
  BCIL;
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 41547
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  4285604DG6048N0001AW
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Molí fariner amb planta en forma d'ela (L) de 12 metres de longitud i 12 d'amplada. L'aigua per moure el giny procedia de l'actual plaça de les Basses, per la qual cosa la façana nord queda subsumida en aquesta plataforma.
  L'edifici consta de planta baixa i pis amb coberta de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta es troba orientada a migdia i es compon sobre dos eixos verticals.
  A la planta baixa hi ha un porta emmarcada en pedra bisellada i en forma d'arc rebaixat. Al seu costat hi ha adossada una construcció auxiliar de planta rectangular i única amb coberta de fibrociment amb caiguda cap a llevant. A la primera planta apareixen dues finestres de component vertical. Al pany central hi ha esgrafiada una llegenda en lletres majúscules i tres línies de text que diu així: "AÑO 1900 / MOLINO / HARINERO", i, sota seu, dues possibles inicials: DC i BB.
  Els paraments són arrebossats i pintats de color blanc, amb diversos motius ornamentals en color grana o roig anglès, com ara els cadenats de les cantonades, les viseres de les obertures i les sanefes a nivell dels forjats. Tot plegat recorda la decoració de Can Camps o Can Baltà, finca situada a l'altra riba del torrent i amb la qual estava unida través d'un pont de maons, avui arruïnat, pintat del mateix color.
  La façana de llevant es compon sobre tres eixos. A la planta baixa té dues finestres laterals de diferent format amb reixes també distintes. En posició central, però lleugerament desplaçat de l'eix de simetria, hi ha un pou de planta circular revestit amb maó pla en vertical. La captació està protegida per una caixa d'obra, també de maó, que ha perdut l'arrebossat, i que es projecta fins a l'altura de la primera planta. Sobre seu descansa el replà de l'escala exterior que serveix per accedir-hi. Es tracta d'una modificació posterior, tant pels materials utilitzats (ànima de ferro industrial i graons prefabricats) com per la reducció de les mides de la porta. A cada costat hi ha una finestra.
  La façana nord es desdobla en dues seccions. La davantera, de dues crugies, té una porta metàl·lica d'una sola fulla a la planta baixa i una finestra en un lateral del primer pis, mentre que la malesa i la vegetació només deixen veure una finestra reixada a la planta superior del cos posterior.
  La teulada està en mal estat i té una lona de plàstic al tremujal de llevant de la cos davanter per evitar l'entrada d'aigua. També estan malmesos i s'hi compten algunes faltes entre els cabirons que sostenen el ràfec de les façanes de llevant i migdia.
  Pel que fa a l'interior, hi ha col·locats diversos puntals per estintolar les bigues del primer pis.

  L'edificació apareix identificada com a "molino harinero" en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914.
  Durant la Guerra Civil, l'Ajuntament va confiscar el molí i la resta de finques de Can Camps al seu titular, Pere Baltà Tarafa, que havia fugit de la població.

  ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. ANC1-1-T-6844. 'Comissió de Responsabilitats. Registres núms. 6262 i 6263 de 12 de febrer de 1938'. Comitè d'Apropiacions. Expedients de confiscació; adjudicació i reclamació de béns confiscats del Maresme: Montgat, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Ref. Núm. 41547.