Mas Romaní Font-rubí

Alt Penedès
Barri els Pujols, 7
A 1,3 km del quilòmetre 31,2 de la carretera C-244
252

Coordenades:

41.39493
1.69654
391033
4583419
08085-43
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1821
Bo
Legal
Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)
Sí (IPA.2581)
Fàcil
Residencial
Privada
001204400CF98C
Miquel Gea i Bullich

Mas format per un conjunt d'edificis i annexos. L'edifici principal és d'estil eclèctic amb planta rectangular i teulada de dos aiguavessos amb torratxa lleugerament descentrada. El carener és paral·lel a la façana principal, que mira a migdia. Aquesta façana s'articula a partir de tres eixos verticals i compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La disposició de les obertures és simètrica. A la planta baixa trobem dues finestres reixades situades a banda i banda de l'accés principal, que es troba emmarcat per muntants i arc escarser de pedra treballada. A la planta pis se situen tres balcons d'obertura única sobre carteles amb els muntants i la llinda també de pedra treballada i, finalment, tres finestres rectangulars partides per un mainell a la planta corresponent a les golfes. A l'extrem superior hi trobem la cornisa sostinguda sobre unes petites mènsules, molt probablement decoratives. A sobre la cornisa hi trobem un coronament que, com la façana, està dividit en tres trams verticals. El central es troba rematat en semicercle mentre que els dels extrems són horitzontals.
A ambdòs costats de la façana principal hi trobem dos annexes que, en aquest cas, només compten amb planta baixa i planta pis. A la planta baixa d'aquests annexos se situa una porta construïda amb pedra treballada i arc escarser, molt similar a l'accés principal del mas. A sobre, també en els dos annexos, hi trobem un balcó ampitador amb obertura única rematada amb arc de mig punt. Sobre la planta pis també hi trobem una cornisa, aquí molt més senzilla, i un coronament simple horitzontal.
Afegides al cos principal rectangular hi trobem sengles galeries d'arcs de mig punt al costat de llevant i al costat de tramuntana del mas.
Al costat de ponent del conjunt principal s'hi adossa la casa dels masovers, d'estil popular amb planta rectangular, teulada de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, orientada també a migdia.

Segons l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (fitxa 2581) a la façana principal hi figura la data de construcció "1821" fet que no es va poder corroborar durant la visita efectuada a l'indret.