Mas Andreu
Sant Vicenç de Torelló

  Osona
  C. del Ges, 5

  Coordenades:

  42.06123
  2.27404
  439935
  4656829
  Número de fitxa
  08265-13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Regular
  Presenta cert grau de deteriorament per trobar-se deshabitada. La coberta es troba en mal estat.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 23837
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  0070803DG4507S0001YQ
  Autor de la fitxa
  Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn

  El mas Andreu està situat al nucli de Sant Vicenç de Torelló, proper a l'església romànica. És un edifici de planta rectangular i tres crugies, que té la façana posterior adossada a un volum de dimensions similars. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis està caracteritzat per una galeria vertical de dos grans pòrtics d'arc carpanell arrebossat, que es situen als pisos superiors de la crugia central. Els pòrtics estan delimitats per una barana de fusta i s'observa l'embigat de fusta com a element de suport, que al superior es correspon amb la coberta. Els tres graons que salven el desnivell del carrer faciliten l'entrada al mas per un portal d'arc carpanell adovellat amb l'intradós motllurat. Pel que fa a les crugies laterals presenten una obertura per nivell; a la planta baixa hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada, amb l'ampit motllurat, i una d'arc pla arrebossat. Al primer pis destaquen dues finestres d'arc pla de pedra carejada, que incorporen una motllura decorativa a la llinda, amb una roseta tallada en alt relleu a la part central. A nivell de les golfes, hi ha dues finestres d'arc pla arrebossat. A la façana de llevant hi ha adossats dos cossos annexes. El primer presenta un sol nivell d'alçat i té la coberta a un vessant que desaigua al lateral. A la mateixa façana lateral hi ha un portal d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita amb l'any "1640". El cos posterior té dos nivells i la coberta a un vessant que fa el desaiguat a la posterior. La seva façana de migdia es troba oberta en forma de galeria. La part de la façana del volum principal que queda descoberta té un finestral d'arc pla de pedra carejada. La façana de ponent està oberta amb finestres d'arc pla arrebossat diposades de forma aleatòria. El ràfec de la masia assoleix una volada considerable i està definit amb cabirons. L'acabat exterior es manté arrebossat, amb carreus escairats a les cantonades.

  També es coneix com el Galliner.

  Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Mas Andreu (SOLÀ, 1948: 124). L'any 1315 Berenguer de Dosrius i Guerava van vendre en franc alou el Mas Andreu de Sant Vicenç a un tal Jeroni Guerau de Sant Feliu de Torelló. En un pergamí conservat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya del mateix any hi consta que Jeroni Guerau promet anul·lar la venda del mas si Berenguer i Guerava no paguen els 460 sous que deuen en el termini de tres anys. En aquell moment, tenien cura del mas Bartomeu Margalida i la seva esposa Maria. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietària del mas i del seu molí la Rosa Vila i Masandreu. Uns anys més tard, vers el 1883, el mossèn Marc Oms diu que la Vicenta Roma ha registrat en nom propi en el d'Hipoteques la propietat que va ser d'Agustí Vila, el Masandreu, oferint-se als hereus d'Agustí pels drets que en puguin tenir una quantitat de 8.000 reals. Durant la Guerra Civil s'hi va guardar el tresor parroquial.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta.
  SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina.