Edifici Carrer Torelló, 2,4 i 6
Sant Quirze de Besora

  Osona
  C/ Torelló. número 2, 4 i 6
  Emplaçament
  A la part sud de la plaça Major just al davant de l'antiga casa de cal Bruch (les Comes) a la Plaça Major núm. 5 i a l'inici de la baixada del carrer de Torelló.
  576,9

  Coordenades:

  42.099778720733
  2.2231275339931
  435762
  4661147
  Número de fitxa
  08237 - 36
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Segle
  XIX-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí. IPA. Núm. 23781
  Accés
  Restringit
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  5813015DG3651S0001XR, 5813016DG3651S0001IR, 5813017DG3651S0001JR
  Autoria de la fitxa
  Pere Cascante i Torrella

  Es tracta de tres finques entre mitgeres que tenen unes característiques comuns totes elles i que corresponen  a les clàssiques cases entre mitgeres de tipologia gòtica i caracteritzades per ser cases que han estat poc alterades i que conserven encara els trets gremials de quant es van construir.

  Es tracta de tres cases comuns unides entre si i compostes per una planta rectangular, d’una sola crugia i formades per una planta baixa, un primer pis i unes golfes cobertes amb teulada a un únic vessant de teula ceràmica àrab damunt de cavalls i llates de fusta i amb el carener paral·lel a la façana principal que mira al carrer de Torelló. La composició de les façanes és simple i es resol majoritàriament amb dues obertures a la planta baixa, una d’accés a l’estable o obrador i una segona més estreta d'accés a les plantes superiors. Generalment estan coronades per llindes de pedra o fusta. Al primer pis s'hi obren finestres rectangulars amb els bastiments, ampit i llinda de pedra picada, algunes de les quals han estat reconvertides en balconeres. La planta de les golfes està il·luminada per petites obertures situades a sota de l’embigat de la coberta que es disposa en sentit longitudinal. Les cobertes formades per barbacanes de fusta estan sostingudes per bigues amb els caps vistos. Val a dir que han estat reformades recentment. de totes elles la núm. 4 ha està restaurada d'una manera molt encertada. La núm. 2 està pendent de rehabilitació i la núm. 6 va ser rehabilitada ja fa temps. L'aparell no és visible ja que està revestit per capes d’estuc i pintura monocapa amb pintat de color blanc, ocre i gris. Hi ha alguns aplacats de pedra a la planta baixa (núm.4) que distorsionen l’aspecte original. Les façanes de la part del darrere tenen una disposició més irregular i desordenada degut al fet que s’han anat afegint obertures i finestres al llarg dels anys. Tot i així a la planta baixa hi ha portes que comuniquen amb els patis de la part del darrere edificats damunt de les muralles medievals, i emprats com a hortes, al primer pis hi ha algunes finestres rectangulars convertides en balconeres i  a sota teulada hi ha les finestres de ventilació que il·luminen les golfes. Encara es conserven els vestigis dels murs de sosteniment dels horts amb restes de les muralles medievals a la planta baixa.

  Aquestes tres finques conserven els trets originaris bàsics de les cases gremials d’origen medieval que conserven l’antic parcel·lari amb la distribució de les plantes baixes i plantes pis seguint eles esquemes típics d’aquest tipus de casa i descrita segons Joan Serrallonga (Serrallonga, Ob. cit, 1998) com a casa gremial típica. En imatges antigues que s’han conservat i recollides per “Història gràfica de Sant Quirze). Ajuntament de Sant Quirze any 2010 es pot veure encara la composició original d’aquesta finca i de les façanes amb aparell de maçoneria, obertures de pedra picada i de fusta i amb les parts superiors de tàpia. Presentarien forces similituds amb les desaparegudes núm. 10 de la plaça Major.

  Malgrat el seu origen medieval hem trobat referències de dues d’aquestes finques a l’amillarament de 1862 conservat a l’arxiu Municipal (AMSQB) "Liquidaciones y amillaramientos Sant Quitze de Besora". Inscripció núm. 128 a nom de Rubert Maria.

  “Por una casa con pequeño huerto adyacente  en la calle Torelló núm. 5 i per un valor de 60 cèntims". 

  En quant a la finca núm. 1 del C/ Torelló el mateix manual especifica a nom de Juan Viladesem, “por una casa con pequeño huerto adyacente en la calle Torello nº1”. Inscripció núm. 158.i amb un valor de 80 cèntims.

  La casa núm. 4 en el mateix manual d'amillaraments esmenta que pertanyia a José Bartrés: "Por una casa con su huerto adyacente en la calle de los Patios núm. 9 y por otro idem sita en la calle de Torelló núm.4 per valor de 60 cèntims" (Inscripció. núm. 18). Segons Serralloga Josep Bertrés era un paraire veí de Sant Quirze que vivia al carrer dels Patis núm. 9 tal i com diu la inscripció i era arrendatari del comte de Santa Coloma. No obstant això a l'amillarament surt com a propietari per tant és possible que la casa del carrer de Torelló en un inici fos propietat del mateix comte (Serrallonga, 1998, Ob cit. Apèndix II. P-206). No hem trobat altres referències referents a aquestes finques.

  SERRALLONGA URQUIDI, JOAN (1998). Sant Quirze de Besora de 1714 a l'actualitat. Eumo Editorial

  DDAA- Retalls d'història local (1996). Club d'hsitòria local Sant Quirze de Besora. Col·lecció història local núm. 2. Associació Gombau de Besora

  DDAA (2010). Sant Quirze de Besora: el retrat. Ajuntament de Sant Quirze de Besora. versió DVD

  ACM. Carpeta 17, plec 2. "registro de vesanas de los años 1828-302 Y "Demostración general de todos los partidos y censos que percibe el Excmo. Conde de Santa Coloma" 1830

  AMQ: Cuaderno de liquidaciones y amillaramiento. Sant Quirze de Besora 1862. Carpeta 1016.