Edifici al carrer de Sant Llogari, 10 Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 10.
734 m

Coordenades:

41.75118
2.11788
426661
4622527
08064-88
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1679
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32942.
Fàcil
Residencial
Privada
6627608DG2262N0001WI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer.
Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada. En destaca la llinda del portal d'entrada, amb l'any "1679" inscrit.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada i pintada, deixant a la vista els elements de ressalt.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La manufactura de la llana i el negoci del gel van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà. El carrer de Sant Llogari és l'eix vertebral del nucli històric.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).