Conglomerats, gresos, argiles i calcàries de Montgat Montgat

Maresme
Turó de Montgat, turó del Mar, pla de la Concòrdia i turó de les Bateries

Coordenades:

41.46582
2.27875
439771
4590721
08126-68
Patrimoni natural
Zona d'interès
Paleògen
33.9±0.1
Bo
Inexistent
IEG 361
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn

El geòtop de Montgat, present al turó de Montgat, el turó del Mar, el pla de la Concòrdia i el turó de les Bateries, es troba constituït per un dels dos únics afloraments geològics de l'Oligocè Superior de la Serralada costanera catalana. Els materials oligocens observats són molt rics en dipòsits carbonàtics continentals, alguns dels quals contenen flora fòssil que han permès conèixer les condicions geològiques d'aquesta zona durant l'Oligocè. També són remarcables, tot i que poc abundants, les restes fòssils de micromamífers que han permès la datació de l'aflorament. Cal afegir que la zona de Montgat està afectada per una complexa xarxa de fractures on hi afloren dipòsits oligocens, granitoides tardihercinians, pissarres del Cambroordoricià, calcàries i dolomies del Devonià i gresos, i argiles i calcàries del Triàsic.

La informació s'ha obtingut de l'informe de la Direcció General del Medi Natural. Les coordenades UTM corresponen al turó de Montgat.

El cas de Montgat és especialment important si tenim en compte que es tracta de l'únic testimoni geològic que registra les últimes etapes de la compressió Alpina de les serralades costaneres catalanes. Això permet ajustar la datació de la fi de la compressió Alpina i l'inici de l'obertura del mar Mediterrani en el nostre sector.

http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/361_descrip.pdf