Casa Batlle Olèrdola

Alt Penedès
C. de la germandat, 1, Moja
Accés per la carretera BV-2119

Coordenades:

41.325964145486
1.6912746666657
390477
4575769
08145-92
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
XX
Bo
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
IPA 2718
Fàcil
Residencial
Privada
0560521CF9706S0001RE
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

La Casa Batlle és un edifici cantoner d'estil modernista. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a quatre vessants amb una torratxa quadrangular que sobressurt al centre. El frontis es composa simètricament segons dos eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, excepte les obertures de la planta baixa que són d'arc escarser. Els finestrals dels pisos tenen sortida a balcons sostinguts amb revoltons i mènsules esglaonades ceràmiques, i estan delimitats amb baranes de forja. El balcó del pis de l'eix secundari és corregut i es prolonga per la façana lateral. D'aquesta façana en destaca una tribuna que sobressurt respecte la coberta i que està sostinguda amb mènsules ceràmiques com els balcons. Sobre les obertures hi ha garlandes decoratives en relleu, que a nivell del segon pis es troben enllaçades entre sí i que, juntament amb els elements ceràmics, ressalten sobre el l'arrebossat que revesteix el mur. El ràfec està acabat amb un fris de rajoles policromades i una imbricació de rajols ceràmics.

La casa va ser aixecada entre 1915-1920 per un "americano".

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona.